رقص روی شیشه

کارگردان:مهدی گلستانه
سال انتشار:۱۳۹۷درباره فیلم

یک ملودرام اجتماعی می باشد که به مسائل پیرامون مهاجرت و ستایش خانواده می پردازد

دانلود

:بازيگران

, , , , , , ,

:واژه های کلیدی